ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง


    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 40และมาตรา 41แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2540 และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมพาพันธ์  พ.ศ. 2540 แบ่งเป็นหมู่บ้านได้ 8 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง ::  เลขที่  1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์  50360
โทร. 053-024198 , 053-024400
โทรสาร. 053-024199

ประวัติตำบลทุ่งรวงทอง

    ตำบลทุ่งรวงทอง เป็นตำบลที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532ปัจจุบันมี อายุได้เพียง 22 ปี โดยแยกออกมาจากตำบลเดิม  คือ  ตำบลทุ่งปี๊  ซึ่งตำบลทุ่งปี้มีจำนวนหมู่บ้านมากถึง16หมู่บ้าน ที่แยกออกมาเพื่อให้สะดวกต่อการปกครอง เศรษฐกิจ การรวมกลุ่ม เป็นต้น จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็น “ตำบลทุ่งรวงทอง” เมื่อปี พ.ศ.2532 คำว่า “ทุ่งรวงทอง” หมายถึง ทุ่งนาที่มีรวงข้าวสีทองเหลืองอร่ามเป็นแหล่งเงินแหล่งทองที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบล พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ออกเป็น 8หมู่บ้าน สำหรับประชากร ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นชนพื้นเมืองเดิม ประกอบด้วยชนหลายเผ่าอยู่รวมกันเช่น เขิน ละว้า เงี้ยว และชนพื้นเมืองเดิม ซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทั้งภาษาพูดและการดำเนินชีวิต

จำนวนประชากร
ตำบลทุ่งรวงทองอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ลักษณะที่ตั้ง
ตำบลทุ่งรวงทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอแม่วาง มีพื้นที่ 5.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,518 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วางประมาณ 14 กิโลเมตรลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบติดกับลำนำวาง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
•    ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
•    ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
•    ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
•    ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง
•    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีขอบเขตความรับผิดชอบ  1 ตำบล 8  หมู่บ้าน  พื้นที่   5.63  ตารางกิโลเมตร

คำขวัญตำบลทุ่งรวงทอง

ดินแดนไทยเขิน         เที่ยวเพลินภูมิปัญญาท้องถิ่น
มั่งมีถิ่นลำไย             วัฒนธรรม

คำขวัญสัมมาชีพชุมชนตำบลทุ่งรวงทอง

ใคร่ได้ น้ำพริกต๋าแดงลำลำ                   หื้อไป บ้านเตาไห
ใคร่ได้ ข้าวแต๋นหลวงใหญ่                   หื้อไป บ้านสารภี
ใคร่ได้ เครื่องจักสานดีดี                      หื้อไป บ้านกลางใต้
ใครได้ ถั่วเน่าแข๊บพร้อมใจ๋                   หื้อไป บ้านแสนคันธา
ใคร่ได้ ยาสมุนไพรนานา                      หื้อไป บ้านกู่ลายมือ
ใคร่ได้ ช่างฝีมือเลื่องชื่อ                      หื้อไป บ้านดอนปิน
ใคร่ได้ พริกลาบลู้มากิ๋น                       หื้อไป บ้านดงแม่อาว
ใคร่ได้ ก๊องก๋องเสียงม่วนงันยาวยาว        หื้อไป บ้านไร่หลวง

ระยะทาง : ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วาง  ประมาณ 12   กิโลเมตร