ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
11. การแจ้งขุดดิน30 ม.ค. 2562
22. การแจ้งถมดิน29 ม.ค. 2562
33. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร28 ม.ค. 2562
44. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ27 ม.ค. 2562
55. การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 2126 ม.ค. 2562
66. การแจ้งคัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ25 ม.ค. 2562
77. การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 2224 ม.ค. 2562
88. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตร 39 ทวิ23 ม.ค. 2562
99. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ22 ม.ค. 2562
1010. การขออนุญาตคัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 3421 ม.ค. 2562
1111.การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา 3220 ม.ค. 2562
1212.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3319 ม.ค. 2562
1313. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร18 ม.ค. 2562
1414. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน17 ม.ค. 2562
1515. การขอต่ออายุใบอนุญาต16 ม.ค. 2562
1616. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ15 ม.ค. 2562
1717. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ14 ม.ค. 2562
1818. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ13 ม.ค. 2562
1919. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์12 ม.ค. 2562
2020. การรับชำระภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน11 ม.ค. 2562

12  >> >|