ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ : ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256428 ก.ย. 2563
2ประกาศ : เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3 ส.ค. 2563
3ประกาศ : เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ29 ก.ค. 2563
4ประกาศ : รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256226 ธ.ค. 2562
5ประกาศ : รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ปี 256226 ธ.ค. 2562
6แนวทางปฏิบัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 256231 ก.ค. 2562
7ประกาศ : เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง31 ก.ค. 2562
8ประกาศ : เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน31 ก.ค. 2562
9ประกาศ : เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี31 ก.ค. 2562
10ประกาศ : เรื่องมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ30 ก.ค. 2562
11ประกาศ : เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน30 ก.ค. 2562
12ประกาศ : เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม30 ก.ค. 2562
13ประกาศ : เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการป้องกันการทุจริต30 ก.ค. 2562
14ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง30 ก.ค. 2562
15คำสั่ง : มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์4 มี.ค. 2562
16ประกาศ : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำตำบลทุ่งรวงทอง14 ม.ค. 2562

1