ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

เชิญชวนเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและเข้ารับโล่รางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564 หมดเขต 1 กุมภาพันธ์ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

          กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เชิญชวนเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและเข้ารับโล่รางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564 หมดเขต 1 กุมภาพันธ์ 2564

          กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารงานโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นให้แรงงานสตรีได้รับการปกป้อง คุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงานทุกคนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ สังคมที่ดี ทั้งในระดับครอบครัวจนถึงระดับชาติ จึงสนับสนุนส่งเสริมให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดงานวันสตรีสากลขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติสตรีทำงาน ซึ่งประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวต่อไปว่า ในปี 2564 กรมได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากลขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กำหนดแนวคิดหลัก (Theme) ในการจัดงานว่า “แรงงานสตรี รวมพลังฝ่าวิกฤต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” โดยจัดกิจกรรมหลักสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสตรีทำงาน คือ การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น เพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งกำหนดประเภทสตรีทำงานดีเด่นประจำปี 2564 จำนวน 8 ประเภท ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น จำนวน 9 รางวัล สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น จำนวน 9 รางวัล สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น จำนวน 6 รางวัล สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ศิลปินสตรีดีเด่น จำนวน 1 รางวัล สื่อมวลชนสตรีดีเด่น จำนวน 1 รางวัล สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น จำนวน 1 รางวัล และสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น จำนวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 32 รางวัล ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด แบบเสนอชื่อ พร้อมคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ https://bit.ly/3nRFjFI หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2246 8024 หรือ E-mail: lpnd@labour.mail.go.th

-----------------------------------------------------------------------

**กสร. คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน**

20 มกราคม 2564

SCAN QR CODE แบบสอบถามความพึงพอใจ อบต.ทุ่งรวงทอง,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th
16 พฤศจิกายน 2563

SCAN QR CODE แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

https://docs.google.com/forms/d/1nzPPwbrRYHQkVLvWsnhT7513FGZiEx53N67XeBQ_2UM/edit?usp=sharin

16 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ : เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

07 สิงหาคม 2563

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง บุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
------------------------------------------------------------------------
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยกำหนดวันสมัครระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รายละเอียดปรากฎตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
------------------------------------------------------------------------
กำหนดสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
เวลา 10.00 - 12.00 น.
สถานที่สอบ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
05 สิงหาคม 2563

ประกาศ : เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th
03 สิงหาคม 2563

จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

จดหมายข่าว
ประจำเดือนมีนาคม 2563
**************************
ประมวลภาพผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาค พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 2563

เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

คำสั่งอำเภอแม่วาง

ที่ 376 / 2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบล

สั่ง ณ วันที่.........พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

24 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ : เรื่องกำหนดมาครการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

????ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
เรื่อง กำหนดการมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2563 ⚠️กำหนดให้ "งดเผา" ในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 30 เมษายน 2563 ⚠️
-----------------------
????????หากผู้ใดกระทำการเผาในที่โล่งทุกชนิด
????ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
????ตาม พรบ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
????????จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

17 กุมภาพันธ์ 2563

การรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ขอประชาสัมพันธ์ "เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง "เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง โดยจะดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

28 มกราคม 2563

สื่อประชาสัมพันธ์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

การคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อน

 

           ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เป็นเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีผล    ต่อสุขภาพอนามัย มูลฝอยหรือของเสียกำลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพิ่มของประชากร     การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาที่สำคัญของชุมชนซึ่งต้องจัดการและแก้ไข ปริมาณกากของเสียและสารอันตราย ได้แก่ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำ ดิน และอากาศ ตลอดจนบางส่วนตกค้างอยู่ในอาหาร ทำให้ประชาชนทั่วไปเสี่ยงต่ออันตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และโรคผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นต้น

ขยะ เป็นปัญหาใหญ่อันดับหนึ่งในสังคมปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะสูงถึง 8.5 พันตันต่อวัน หากคิดเฉลี่ยเป็นรายบุคคลแล้ว 1 คนจะก่อให้เกิดขยะในปริมาณ 0.8 - 1 กิโลกรัมต่อวัน จึงเป็นภาระหนักของ กทม. ในการกำจัดขยะเหล่านั้น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากมายนี่เองส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจำนวนมากในแต่ละวันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ในสังคมมากมาย ได้แก่

-   บ้านเมืองสกปรกไม่น่ามอง เสียทัศนียภาพ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

-   เป็นแหล่งเพราะพันธุ์สัตว์และพาหนะนำโรคต่าง ๆ เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน ทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคโดยตรง เช่น อหิวาตกโรค อุจจาระร่วง บิด โรคผิวหนัง บาดทะยัก โรคทางเดินหายใจ เป็นต้น

-   ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษ เช่น ตะกั่ว ปรอท ลงสู่พื้นดิน และแหล่งน้ำ

-   ทำให้แหล่งน้ำเน่าเสีย

-   ท่อระบายน้ำอุดตัน อันเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วม

-   เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควัน จากการเผาขยะ และเกิด ก๊าชมีเทนจากการฝังกลบขยะ

-   ขยะบางชนิดไม่ย่อยสลาย และกำจัดได้ยาก เช่น โฟม พลาสติก ทำให้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนร่วมกันคัดแยกขยะ จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะที่ออกมาจากบ้านเรือน สำนักงานและสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน

 

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย

  1. ความมักง่ายและขาดความสำนึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการทิ้งขยะลงตามพื้น หรือแหล่งน้ำ โดยไม่ทิ้งลงในถังรองรับที่จัดไว้ให้ และโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งลักลอบนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งตามที่ว่างเปล่า
  2. การผลิตหรือใช้สิ่งของมากเกินความจำเป็น เช่น การผลิตสินค้าที่มีกระดาษหรือพลาสติกหุ้มหลายชั้น และการซื้อสินค้าโดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุง ทำให้มีขยะปริมาณมาก
  3. การเก็บและทำลาย หรือนำขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกค้าง กองหมักหมม และส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณจนก่อปัญหามลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

 

ประเภทของขยะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  1. ขยะเศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ หรือที่แต่เดิม กทม. เรียกว่า ขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร พืช ผัก เปลือก ผลไม้ อินทรียวัตถุที่ย่อยสลายเน่าเปื่อยง่าย มีความชื้นสูงและส่งกลิ่นเหม็นได้รวดเร็ว
  2. ขยะยังใช้ได้หรือเรียกว่าขยะรีไซเคิล หรือที่ แต่เดิม กทม. เรียกว่า ขยะแห้ง ได้แก่ พวก แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก เศษผ้า ฯลฯ ซึ่งเราสามารถเลือกวัสดุที่ยังมีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ได้อีก
  3. ขยะที่มีพิษภัยอันตรายซึ่งเกิดจากบ้านเรือน กทม. ได้ตั้งถังสีเทาฝาสีส้ม ไว้สำหรับให้ประชาชนนำขยะที่พิษภัยอันตรายซึ่งเกิดจากบ้านเรือนมาทิ้ง โดยตั้งไว้ตามสถานีบริการน้ำมัน และสถานที่อื่น ๆ ซึ่งขยะพวกนี้ ได้แก่ หลอดไฟ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เสียแล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ และถ่านไฟฉายที่หมดอายุ กระป๋องยาฆ่าแมลง และยาปราบศัตรูพืช ภาชนะใส่แลกเกอร์ และทินเนอร์ ภาชนะใส่น้ำมันเครื่อง และน้ำมันเบรก น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ยารักษาโรค ที่เสื่อมคุณภาพ ฯลฯ รวมทั้งได้จัดให้มีวันทิ้งของเหลือใช้ เพื่อให้ประชาชนนำขยะประเภทนี้มาทิ้งจากนั้นก็จะจ้างบริษัทเอกชนนำไปทำลายอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป
01 มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้สนับสนุนมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย และได้ขอความอนุเคราะห์รถเข็น  เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จากความยากลำบากของผู้พิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th
01 กรกฎาคม 2562

ตัวแทนผู้พิการตำบลทุ่งรวงทอง  เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูเพื่อนคนพิการโดยคนพิการแนวคิดมิตรบำบัด  โดยชมรมโกบอลแคมปัสเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th
05 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th
05 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ : เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th
26 มกราคม 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (28 รายการ)